Jak szybko pozbyć się kredytu frankowego – jak szybko wygrać z bankiem.

Żeby pozbyć się kredytu frankowego, trzeba pozew przeciwko bankowi skierować do sądu, nawet pomimo tego, że postępowania sądowe nie cieszą się dobrą sławą w zakresie szybkości rozpoznawania spraw. Droga sądowa jest jednak jedyną by uwolnić się od niekorzystnego kredytu. Frankowicze zbyt wielkiego wyboru nie mają – muszą dochodzić swoich praw w sądzie. Jeśli więc osoba posiadająca kredyt frankowy chce go unieważnić lub odfrankowić umowę kredytową, możesz podjąć działania, które powinny przyspieszyć rozpoznanie twojej sprawy.

Dobre przygotowanie do sprawy frankowej

Sukces w sprawie frankowej zależy przede wszystkim od dobrego przygotowania się do sprawy i zaangażowania pełnomocnika, który będzie posiadał doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju postępowań, te dwa czynniki mają jednak również duże znaczenie dla szybkości postępowania frankowego.

Dobre przygotowanie się do sprawy to przede wszystkim wcześniejsze zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, które następnie zostaną dołączone do pozwu, w ten sposób unikniesz więc wezwań z sądu do uzupełnienia pozwu i spełnienia warunków formalnych, które mogą opóźnić rozpoznanie sprawy nawet o kilka tygodni.

Każdy frankowicz musi bowiem pamiętać, że pozew jest pismem procesowym, które musi odpowiadać określonym warunkom formalnym i jeżeli zachodzą braki, to sąd nie zajmie się rozpoznawaniem sprawy dopóki nie zostaną one usunięte, a w przypadku ich nieusunięcia, pozew zostanie po prostu zwrócony. Ryzyko, że pozew nie wywoła zmierzonych skutków prawnych zostaje jednak zminimalizowane, gdy do sprawy frankowicz zaangażuje dobrego prawnika.

Wybór dobrego prawnika do sprawy o kredyt CHF

Do sprawy frankowej należy wybrać pełnomocnika, który posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju postępowań, gdyż w ten sposób jest większa szansa, że sprawa szybciej się zakończy. Korzystanie z usług profesjonalisty w postępowaniu z bankiem nie tylko spowoduje więc, że nie stracisz czasu na uzupełnianie pozwu, gdyż prawnik mający doświadczenie w procesach z bankami będzie ponadto wiedział jakich argumentów użyć by sąd szybko doszedł do przekonania, że twoje powództwo jest zasadne.

Szukając pełnomocnika do swojej sprawy frankowej zwróć więc uwagę, by kancelaria z którą zamierzasz nawiązać współpracę posiadała doświadczenie w sporach powstałych na tle frankowych umów kredytowych oraz zorientuj się ile zwykle jej zajmuje uzyskanie korzystnego dla klienta orzeczenia.

Doświadczenie pełnomocnika w sprawach frankowych jest bardzo istotne dla przebiegu całego postępowania, gdyż taki prawnik już w pozwie wskaże wszystkie najistotniejsze okoliczności uzasadniające twoje roszczenie i przytoczy argumenty, które obalać będą stanowisko zwykle prezentowane przez bank w takich procesach.

Taki prawnik będzie więc „wyprzedzać” swojego przeciwnika procesowego, a jeśli nawet bank wysnuje nowe argumenty, szybko będzie potrafił je obalić.

Banki wciąż przedłużają sprawy o kredyty we frankach

W procesie bank będzie oczywiście robić wszystko by opóźnić wydanie wyroku, dobry pełnomocnik będzie jednak wiedział jak z takimi działaniami banku sobie radzić i jakich argumentów użyć by proces nie był przewlekły.

Typowym przykładem działań banków by postępowanie frankowe trwało jak najdłużej jest powoływanie na świadków wielu osób, które czasem nawet nie brały udziału w zawarciu danej umowy kredytowej, twój prawnik wskaże więc dlaczego prowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie nie ma znaczenia dla rozpoznania sprawy i jeśli sąd się z nim zgodzi, to już zaoszczędzone zostaje mnóstwo czasu.

Prawnik, który wie jakie argumenty podnieść by odeprzeć twierdzenia banku i który wie jak przeciwdziałać przewlekaniu postępowania przez bank to jednak dopiero połowa sukcesu, gdyż podczas postępowania sądowego to sąd decyduje, które twierdzenia i wnioski są zasadne i które należy uwzględnić, szybkość trwania postępowania zależy więc w dużej mierze od tego do jakiego sądu sprawa trafi.

W przypadku roszczeń z tytułu frankowych umów kredytowych to kredytobiorca decyduje do którego sądu swoją sprawę skierować, pozew można bowiem złożyć według właściwości ogólnej, a więc do sądu w którego okręgu bank ma siedzibę, lub może skorzystać z właściwości przemiennej, przepisy stanowią bowiem, że powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Wybór sądu ważnym elementem działań frankowicza

Kredytobiorca ma więc w niektórych przypadkach możliwość wyboru sądu, który jego sprawę rozpozna, decyzję o wyborze sądu należy więc dobrze przemyśleć i z całą pewnością nie należy kierować się tylko i wyłącznie odległością od danego sądu.

Jeżeli frankowiczowi zależy na szybkim rozpoznaniu sprawy frankowej, należy zwrócić uwagę jakie jest obłożenie sprawami danego sądu, im więcej spraw tym najpewniej dłużej przyjdzie ci czekać na rozstrzygnięcie, jednak bardziej istotne jest by pozew złożyć do tego sądu, który sprawami frankowymi częściej się zajmuje i który częściej orzeka na korzyść kredytobiorców.

Tak samo jak pełnomocnik musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom, tak samo sędzia orzekający powinien takie doświadczenie posiadać, gdyż wówczas szybciej sprawę rozpozna.

Sędziowie dla których sprawy frankowe nie są nowością i którzy wiedzą jakie problemy są najistotniejsze w takich postępowaniach, nie boją oddalać wniosków dowodowych banków, które nic do sprawy nie wnoszą, a mają jedynie na celu przedłużenie postępowania.

Coraz częściej się podkreśla, że postępowania frankowe nie wymagają przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego, gdyż ich istotą jest tak naprawdę ocena prawna zawartej umowy kredytowej, dlatego słuchanie kilkudziesięciu świadków wcale nie przyczynia się do rozpoznania sprawy. Sędziowie, którzy orzekają w sprawach frankowych doskonale zdają sobie z tego sprawę i przeprowadzenie takich dowodów pomijają, natomiast sędziowie mniej doświadczeni zwykle wszystkie zawnioskowane dowody uwzględniają, przede wszystkim z obawy przed późniejszymi zarzutami apelacyjnymi, takie postępowania trwają więc znacznie dłużej.

Doskonałym przykładem tego, że w sprawach frankowych da się dobrze i szybko orzekać, jest wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 19 czerwca 2020 roku, którym Sąd unieważnił umowę kredytu frankowego. Sprawa została rozstrzygnięta zaledwie po jednej rozprawie, w pół roku od dnia wniesienia pozwu, co jest tempem wręcz ekspresowym, jeśli weźmiemy dodatkowo pod uwagę, że ze względu na epidemię sądy praktycznie nie orzekały w marcu i kwietniu bieżącego roku. Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do wydania wyroku wystarczyło jednorazowe przesłuchanie świadków, a przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego zostało pominięte, można więc mieć nadzieję, że również inne sądy pójdą śladem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wyrok Sądu Okręgowego nie jest jednakże wyrokiem prawomocnym, bank może więc od niego wnieść apelację.

Szczęście ważny czynnik w sprawach frankowych

Wskazane powyżej czynności mogą znacznie przyspieszyć rozpoznanie twojej sprawy frankowej, jednak to czy rzeczywiście sąd szybko wyda wyrok w postępowaniu przeciwko bankowi w dużej mierze zależy od szczęścia, bo jednak szybkość orzekania zależy również od czynników na które kredytobiorca nie ma najmniejszego wpływu.

Sąd wydaje wyrok wówczas, gdy uzna, że wszystkie okoliczności dotyczące danej sprawy zostały wyjaśnione, nawet więc ten sam sędzia orzekający w różnych sprawach frankowych jedną z nich może szybko zakończyć, gdyż uzna, że nie budzi ona wątpliwości i wszystkie kwestie zostały wyjaśnione, podczas gdy w innej sprawie jednak konieczne stanie się przeprowadzenie rozbudowanego postępowania dowodowego, przez co sprawa ta trwać będzie bardzo długo.

Prawidłowo skonstruowany i wyczerpujący pozew powinien spowodować, że sprawa frankowa szybciej trafi do rozpoznania, jednak jak dalej i w jakim tempie postępowanie się potoczy, zależy przede wszystkim od sądu. Oczywiście sędziowie również są „rozliczani” z zakończonych spraw, więc w ich interesie także leży by nie mieć zaległości i wyroki wydawać sprawnie, jednak zdarza się również, że za opóźnienie w rozpoznaniu sprawy nikt tak naprawdę nie ponosi odpowiedzialności, bo wystarczy chociażby długotrwała choroba sędziego, lub wybuch epidemii, czego doświadczyliśmy w ostatnim czasie, by wydanie rozstrzygnięcia zostało odsunięte w czasie o kilka miesięcy.

Skarga frankowicza na przewlekłość postępowania

W sytuacji jednak, gdy rozpoznanie sprawy trwa zdecydowanie za długo, a w sprawie nic tak naprawdę od dłuższego czasu się nie dzieje, kredytobiorca może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, czyli można zaskarżyć tzw. przewlekłość postępowania.

W doktrynie podkreśla się, że „Stanem uzasadniającym złożenie skargi jest sytuacja, w której uprawniony poweźmie przekonanie, że doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, czyli że postępowanie w jego sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne dla wykonania orzeczenia. Nie sposób ustawowo określić, jaki jest „uzasadniony” termin rozpoznania konkretnej sprawy, tak samo jak nie sposób generalnie wskazać, w którym momencie dochodzi do „nieuzasadnionej zwłoki” w konkretnym postępowaniu. Przepisy procedur sądowych przewidują obowiązek niezwłocznego rozpoznawania wszystkich typów spraw, co do zasady jednak nie określają maksymalnego czasu, w którym sąd powinien wydać rozstrzygnięcie co do meritum. Ustawodawca oznaczył jednak terminy dla wykonania niektórych czynności w toku trwającego postępowania przed sądem, a pewne kategorie spraw polecił rozpoznawać w precyzyjnie oznaczonych i stosunkowo krótkich terminach. Naruszenie tych terminów prowadzi do przedłużenia się postępowania i stanowi o naruszeniu prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.”

Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie, do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi, uwzględniając z kolei skargę, sąd stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.

W takim przypadku również, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20 000 złotych. Wysokość sumy pieniężnej, w granicach wskazanych w zdaniu poprzednim, wynosi nie mniej niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, niezależnie od tego, ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość postępowania. Sąd może przyznać sumę pieniężną wyższą niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego, który swoją postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania.

Skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia.

Skarga na przewlekłość postępowania ma przeciwdziałać nieuzasadnionym opóźnieniom w rozpoznawaniu spraw, w praktyce nie jest to jednak rozwiązanie często stosowane, a wobec niejasnych kryteriów zasadności skargi, są one bardzo często nieuwzględniane. Co jednak istotne, złożenie i uwzględnienie skargi nie oznacza, że sprawa zostanie szybciej rozpoznana, dlatego jeśli chcesz przyspieszyć rozpoznanie swojej sprawy, rzetelnie przygotuj się do czekającego cię postępowania sądowego.

Leave Your Comment