Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu FRANKINFO.PL.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie FRANKINFO.PL są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu FRANKINFO.PL mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 3. Serwis FRANKINFO.PL udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Właściciel serwisu nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. Dostęp do treści w Serwisie FRANKINFO.PL oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu FRANKINFO.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 5. Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Serwisu FRANKINFO.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną serwisu, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 6. Serwis FRANKINFO.PL, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu oraz ochrony jego społeczności może wprowadzać dodatkowe sposoby uwierzytelniania Konta, takie jak numer telefonu, adres komunikatora internetowego lub inne usługi wspierające identyfikację Użytkownika.

2. Definicje

 1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie FRANKINFO.PL strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie FRANKINFO.PL. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis– internetowy serwis prowadzony w domenie FRANKINFO.PL przez firmę, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.
 4. Firma (Operator) – Law Support Marta Piotrowska u. Kubańska 15, Bierzyce
 5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie FRANKINFO.PL.
 6. Story – zamieszczany przez Użytkownika w Serwisie FRANKINFO.PL link do wybranej przez niego strony internetowej wraz z odpowiednim utworzonym opisem.

3. Rejestracja w Serwisie

 1. Zarejestrować się w Serwisie FRANKINFO.PL mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Firma wyrazi na to zgodę.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie (login), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o podanie dodatkowych danych lub wykonanie dodatkowych czynności w celu Uwierzytelnienia Konta. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz, gdy ma to zastosowanie, po dokonaniu pomyślnego Uwierzytelnienia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (logowanie).
 4. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Firmą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 6. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3.4 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: zamieścił, ocenił (oddał głos) lub skomentował Story.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie wybrane przez siebie Story.
 2. Każde Story jest przedstawiane do oceny innym Użytkownikom.
 3. Użytkownicy mogą oceniać dane Story oddając na nie głos pozytywny. Użytkownik może oddać na dane Story tylko jeden głos. Głos może być cofnięty.
 4. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne Story,

5. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
 • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników
 • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
 • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
 • treści o charakterze pornograficznym.
 1. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 1. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Firmę na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami w Serwisie, do nie spamowania Serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 3. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

6. Rola operatora Serwisu

 1. W ramach Serwisu udostępnia się Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Firma zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. W uzasadnionych przypadkach Firma może usunąć Story wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie Story w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu. Firma nie ma jednak obowiązku weryfikacji Story lub komentarzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Firma może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu. Nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Firma może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 7. Operator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Operatora.

7. Ochrona prywatności

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Spółkę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się w Serwisie
 2. Spółka przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@frankinfo.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@frankinfo.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, lub
 • Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób

4. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie;

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Operator poinformuje o tym na stronach Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie.
 4. Przy pierwszym logowaniu w Serwisie, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.
 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.